-

Mer om buller

VAD ÄR LJUD?

Ljud är mekaniska vågor där ett vibrerande tryck överförs genom ett material, en vätska eller gas.

Ljud definieras i termer av frekvens och intensitet.

Frekvens är antalet ljudvågor per sekund och mäts i hertz (Hz).

Intensiteten är trycket från ljudvågen som representerar ljudvolymen. Mäts i decibel (dB).

VAD ÄR BULLER?

Buller är ett oönskat ljud. Enligt en mer utförlig definition är buller ett för individen och omgivningen obehagligt och störande ljud som belastar eller skadar organismen fysiskt eller mentalt.

MÄTMETODER

A-VIKTAD LJUDTRYCKSNIVÅ

Viktad fördel av ljudtrycksnivån inom det hörbara frekvensområdet med viktningsfilter A enligt standard SS-EN 61672-1.

Även betecknad som ljudnivå och specifierad i enheten dB(A).

Viktningsfilter A efterliknar formen på hörseltröskelns kurva och används för att fastställa exempelvis risken för hörselskador.

C-VIKTAD LJUDTRYCKSNIVÅ

Viktad fördel av ljudtrycksnivån inom det hörbara frekvensområdet med viktningsfilter C.

Även betecknad som ljudnivå och specifierad i enheten dB(C).

Viktningsfilter C används vid mätningar av höga impulsljud, det vill säga ljud med en varaktighet kortare än 1 sekund. Används även i kombination med viktningsfilter A vid användning av HML-metoden.

LEX, 8 TIMMAR

Daglig bullerexponeringsnivå under en 8 timmars arbetsdag. Motsvarande A-viktad ljudtrycksnivå normaliserad till en 8 timmars arbetsdag. Inkluderar allt buller på arbetsplatsen, inklusive impulsljud.

EXPONERINGSGRÄNSER

Exponeringsgränser enligt EU-parlamentets och rådets direktiv 2003/10/EC.

Nedre exponeringsvärden: 80 dB(A)/135 db

Den anställde måste ha tillgång till hörselskydd om bullerexponeringen är lika med eller överskrider någon av de lägre exponeringsvärdena.

Övre exponeringsnivåer: 85 dB(A)/137 dB©

Hörselskydd måste användas om bullerexponeringen är lika med eller överskrider någon av de övre exponeringsnivåerna.

Exponeringsgränsvärden: 87 dB(A)/140 dB©

Under inga omständigheter får exponeringen för den anställde överskrida exponeringsgränsvärdet. Vid arbete i miljöer med bullerexponering över exponeringsgränsvärdet, måste hörselskydd väljas så att exponeringsgränsvärdet reduceras till rätt nivå.

Notera! Nationella avvikelser från direktivet kan förekomma.

DET ÄR VIKTIGT ATT ANVÄNDA SKYDD HELA TIDEN!

Vi tål bara en viss mängd buller per dag innan vi riskerar permanenta hörselskador. Faktorer som påverkar är bullerintensiteten och tiden som vi tillbringar i bullermiljön. Exempelvis påverkas vi lika mycket av 15 minuter vid 100 dB(A) som av 8 timmar vid 85 dB(A).

Därför är det viktigt att skyddet används hela tiden i en bullrig miljö. Även korta perioder med ”oförsiktighet” under dagen kan påverka den förväntade skyddsnivån markant.

Komfortabla hörselskydd med välanpassad dämpning mot den omgivning som du tillbringar din tid i, är en bra start för att bevara hörseln.

Kom ihåg att det inte bara är på arbetsplatsen som din hörsel kan påverkas av buller. I vardagen är vi konstant utsatta för olika ljudkällor och det måste också inkluderas i den totala mängden buller som vi exponeras för.