-

Skyddsklasser

Filtrerande halvmasker är godkända i skyddsklasserna FFP1, FFP2 och FFP3 och måste tillgodose krav på bland annat: hur effektivt partiklarna avlägsnas, andningsmotstånd och inåtriktat läckage. En högre klass täcker även in de lägre klasserna. Zeklers filtrerande halvmasker är godkända i skyddsklasserna FFP2 och FFP3.

Skyddsfaktorn anger relationen mellan halten av luftförorening inuti och utanför andningsskyddet. Standarderna definierar vilken nominell skyddsfaktor olika typer av andningsskydd ska ha. Skyddsfaktorer mäts i laboratoriemiljö och kallas då nominell skyddsfaktor.

Exempel: Om ett andningsskydd i skyddsklass FFP3 har nominell skyddsfaktor 50 innebär det att halten av luftföroreningar innanför andningsskyddet är en 1/50, eller 2 %, av halten utanför. Om partikelhalten i luften utanför andningsskyddet är 10 gånger gränsvärdet så blir halten innanför masken 1/5, eller 20 % av gränsvärdet. (10/50=1/5=20 %)

Följande filtreringseffektivitet och nominella skyddfaktorer tillämpas för filtrerande halvmasker enligt EN 149:2001+A1:2009:

SKYDDSKLASS

EN 149:2001+A1:2009 FILTRERINGSEFFEKTIVITET, PARAFFINOLJA

NOMINELL SKYDDSFAKTOR ENLIGT EN 529:2005

FFP1*

80%

4

FFP2**

94%

12

FFP3***

99%

50

* Inte mot cancerframkallande och radioaktiva substanser, mikroorganismer (bakterier, virus, sporer) eller biokemiska sammansättningar (enzymer, hormoner).

** Inte mot mikroorganismer (virus, sporer) eller biokemiska sammansättningar (enzymer, hormoner).

*** Skyddar mot alla typer av partiklar