-

Testning och märkning

Filtrerande halvmasker testas och godkänns enligt EN 149:2001+A1:2009. Paraffinolja används som aerosol i testet för att simulera partiklar, det vill säga att maskerna utsätts för flytande partiklar, vilket normalt sett är svårare att filtrera än solida partiklar med den här typen av mask. Dessutom får inte andningsmotståndet överskrida specificerade nivåer vid olika luftflöden.

NR = NOT REUSABLE – Filtrerande halvmasker med NR-märkning får bara användas under ett enskilt arbetspass och ska därefter kastas.

R = REUSABLE – Filtrerande halvmasker med R-märkning får användas under flera arbetspass, under förutsättning att tillverkaren bifogat instruktioner för rengöring.

D = DOLOMITTESTAD – Filtrerande halvmasker kan genomgå ett Dolomittest enligt EN149:2001 + A1:2009. Under testet simuleras en förhöjd nivå av fasta partiklar, motsvarande situationen i exempelvis en gruva. Masker som motsvarar testkraven gällande filtreringsnivå och andningsmotstånd får märkas med D.

Om masken är skadad eller om en känsla av ökat andningsmotstånd upplevs, måste masken alltid bytas ut.

Filtrerande halvmasker som har testats och godkänts enligt EN 149:2001+A1:2009 ska som minst markeras med:

  • Namn/varumärke/annat som identifierar tillverkaren/distributören
  • Typ av mask och skyddsklass
  • Nummer och år för publiceringen av EN-standarden
  • CE-symbolen och benämning av det tillkännagivna organet.

Batchmärkning kan inkluderas som ett tillägg.