In English På Norsk På Dansk Suomeksi русский язык

Mer om hörselskydd

Vad är ljud?

Ljud är mekaniska vågor där ett oscillerande tryck överförs genom ett material, vätska eller gas.

Ljud definieras i termerna frekvens och intensitet.
Frekvens är antalet ljudvågor per sek. Mäts i Hertz (Hz)

Intensitet är trycket från ljudvågen som representerar ljudvolymen. Mäts i Decibel (dB)

Vad är buller?

Buller är ett icke önskvärt ljud.
Enligt en grundligare definition är buller ett för individen och miljön otrevligt och störande ljud som belastar eller skadar organismen fysiskt eller psykiskt

Metoder för mätning

A-vägd ljudtrycksnivå,
Vägt medeltal av ljudtrycksnivån inom det hörbara
frekvensområdet mätt med vägningsfilter A
enligt standarden SS-EN 61672-1.
Benämns även som ljudnivå och anges i enheten dB(A)
Vägningsfilter A efterliknar hörtröskelkurvans form och används för bedömning av tex. hörselskaderisk.

C-vägd ljudtrycksnivå,
Vägt medeltal av ljudtrycksnivån inom det hörbara
frekvensområdet mätt med vägningsfilter C.
Benämns även som ljudnivå och anges i enheten dB(C)
Vägningsfilter C används vid mätning av höga impulsljud, dvs. ljud med en varaktighet kortare än 1sekund. Används även tillsammans med vägningsfilter A vid tillämpning av HML metoden.

LEX,8h
Daglig bullerexponeringsnivå, 8 timmars arbetsdag.
Motsvarar A-vägd ljudtrycksnivå normaliserad till en åttatimmars arbetsdag. Omfattar allt buller på arbetsplatsen, inklusive impulsbuller.

Gränsvärden

Gränsvärden enligt Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2003/10/EG

Undre insatsvärden 80 dB(A)/135 dB(C)
Om bullerexponeringen är lika med eller
överstiger något av de undre insatsvärdena skall
arbetstagaren få tillgång till hörselskydd.

Övre insatsvärden 85 dB(A)/137 dB(C)
Om bullerexponeringen är lika med eller
överstiger något av de övre insatsvärdena skall
hörselskydd användas.

Gränsvärden 87 dB(A)/140 dB(C)
Under inga omständigheter skall exponeringen
av arbetstagaren överstiga gränsvärdet. Vid
arbete i miljö med bullerexponering över
gränsvärdet skall hörselskydd väljas så att
gränsen för exponering sänks till rätt nivå.
OBS! Nationella avvikelser från direktivet kan förekomma.

Det är viktigt att använda skyddet hela tiden!

Vi tål bara en viss mängd buller per dag innan vi riskerar att få bestående hörselskador. Faktorer som påverkar är bullrets intensitet och tiden vi vistas i den bullriga miljön. Exempelvis så påverkas vi lika mycket av 15 minuter i 100dB(A) som 8 timmar i 85 dB(A).
Det är därför viktigt att skyddet sitter på hela tiden när man vistas i en bullrig miljö. Även kortare ”slarv” under dagen kan påverka det förväntade skyddet avsevärt.
Ett komfortabelt hörselskydd med väl anpassad dämpning till den miljö man vistas i är ett bra utgångsläge för att kunna bevara hörseln.
Kom också ihåg att det är inte bara på arbetsplatsen som din hörsel kan påverkas av buller. I vardagen så utsätts vi hela tiden för olika bullerkällor, dessa måste också räknas in i den totala mängd buller vi utsätts för.

Copyright © Skydda PPE AB

Skydda PPE AB, Att: Zekler

Vistaforsvägen, 523 85 Ulricehamn

Tel: 0321-67 73 00. Fax: 0321-67 72 96

E-mail: info@zekler.com